• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HRAD
  • ŠPORT
  • KONTAKT
slider2

Kontakt:

Napíšte nám:

Ostatné

Plán udržateľnosti KSK - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Pozvanka na UPPS 26.05.2018
POZVÁNKA UPPS 23.9.2017
POZVÁNKA UPPS 27.5.2017
Návrh nových stanov UPpS - kópia
Okresný úrad Rožňava - Pozemkový a lesný odbor - Výzva
Okresný úrad Rožňava Pozemkový a lesný odbor -Upozornenie a výzva
SPLNOMOCNENIE
Výzva na predkladanie ponúk
Zmluva o pozemkovom spoločenstve - 97-2013
Oznámenie o strategickom dokumente - RIÚS - Košického samosprávneho kraja
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vod
Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívan
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rožňava 
Záverečné stanovisko - Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja.
Oznámenie o strategickom dokumente-Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaď. pôsobnosti KSK.
Čremošná nízkouhlíková stratégia
Infor. o oznameni
VSD - Oznámenie verejnou vyhláškou 
Upovedomenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania-Nízkouhlíková stratégia pre mikroregión - Čremošná
Nízkouhlíková stratégia organiz. v zriaď. pôsobnosti KSK - rozs
Dôchodcovia pozor na_ podvody, krádeže
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A - Oznámenie o opätovnom začatí konania o dodatočnom povolení stavby Peter Legnár
Pošta - Zmena  hodín pre verejnosť  od 1.3.2021
Plán rozvoja verej. vodovodov a ver. kanalizácii pre úz. KSK 
VSD - výzva pre vlastníkov nehnuteľností -  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
LESY SR - zverejnenie výzvy

Výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A - 1
Výzva projektový manažér zo dňa 11.12.2014
Projektový manažér - výzva - prílohy
Výzva vzdelávanie zo dňa 12.12.2014
Výzva Pracovné a ochranné pomôcky zo dňa 22.12.2014
Výzva pracovno-školiaci materiál Náterové farby, laky a tmely zo dňa 22.12.2014
Výzva pracovno-školiaci materiál Stavebné drevo- rezivo zo dňa 22.12.2014
Výzva pracovno-školiaci materiál Zeleň zo dňa 22.12.2014
V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie sluţby : RIADENIE PROJEKTU
Výzva PD Krasnohorske Podhradie
Výzva na predloženie ponuky „ Projektový manažment “
Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Krásnohorské Podhradie a jej spádovej oblasti
Výzva na predloženie ponuky_stavebný dozor_ Komunitné centrum KRH
Navrh komisionárskej zmluvy SD Komunitné centrum
Platné predpisy
Štatút obce Krásnohorské Podhradie
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Organizačný poriadok obecného úradu
Trhový poriadok v obci Krásnohorské Podhradie
Zásady hodpodárenia s rozpočtovými prostriedkami
Zásady hospodárenia s majetkom obce Krásnohorské Podhradie zverejnené 05.12.2012
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve obcei zverejnené 05.12.2012
Smernica VO_Podhradie
Dodatok k Štatútu obce
Rokovací poriadok komisií 2016
Komunitný plán sociálnych služieb obce Krásnohorské Podhradie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: